Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
  • AXA assistance
  • ASA assistance
  • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Demolície a likvidácie

Spoločnosť ML AUTOTRANS, s.r.o. ponúka v rámci portfólia svojich služieb demoličné práce a práce zamerané na likvidáciu, prípadne demontáž a to najmä:

  • Rodinných domov
  • Priemyselných objektov
  • Hál a ocelových konštrukcií
  • Spevnených plôch

Suť separujeme a zabezpečujeme jej likvidáciu v súlade s 

Facebook